Vrijstelling/vermindering inschrijvingsgeld


Normaal tarief: 1,50/ lesuur

Het inschrijvingsgeld van een cursus bedraagt € 1,50 per lesuur. Volg je een cursus van 120 lestijden, dan betaal je € 180. Hierbij kunnen er ook nog kosten voor boeken en kopieën aangerekend worden.


Je betaalt € 0,60/lesuur (+ cursusmateriaal) als je:

 • Een cursus NT2 richtgraad 1 of 2 volgt en geen inburgeringscontract afsluit of geen inburgeringsattest of EVC-attest kan voorleggen.
 • Een cursus NT2 richtgraad 3 of 4 volgt.

Je betaalt € 0,30/lesuur (+ cursusmateriaal) als je:

 • Een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering (attest VDAB, RVA of syndicale organisatie, niet ouder dan één maand).
  NIEUW! Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, kan je het nodige attest afdrukken via de VDAB-website. Wanneer je inlogt op de site, vind je in het menu aan de rechterkant ‘E-loket’. Via deze link kan je nu een CVO-attest afdrukken, dat je ingevuld meebrengt bij de inschrijving.
 • Op het moment van inschrijving in het bezit bent van één van volgende attesten:
 • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van ten minste 66%.
 • Een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten.
 • Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt.
 • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
 • Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.

Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). Er wordt wel vrijstelling verleend na 65 jaar indien je een attest hebt, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. Voor het attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt, is er enkel vrijstelling indien het attest werd aangevraagd voor de leeftijd van 65 jaar.

 • Ten laste bent van iemand uit bovenstaande categorieën.
 • Gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebt – in een CBE of in een CVO – gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in ons CVO. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor verschillende modules, wordt bij inschrijving voor elk van deze modules gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld.

Als je op het moment van inschrijving niet in het bezit bent van een attest waarmee het recht op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld wordt gestaafd, betaal je de volledige prijs. Wanneer je het attest – binnen 1 maand na de inschrijving – alsnog indient op het secretariaat, storten wij het te veel betaalde bedrag terug.


Je betaalt € 0/lesuur (+ cursusmateriaal) als je op het moment van inschrijving:

 • Asielzoeker bent.
 • Aanspraak kan maken op een leefloon of een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening.
 • Ten laste bent van een asielzoeker, iemand die aanspraak kan maken op een leefloon of een inkomen verwerft via het OCMW.
 • Een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende bent en nog geen recht hebt op een wachtuitkering.
 • Een inkomen verwerft uit een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en je inschrijft voor een opleiding in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk.
 • Een inburgeringscontract hebt ondertekend (max. 1 jaar oud), een inburgeringsattest hebt behaald of een EVC-attest (permanent geldig) kan voorleggen. Dit geldt enkel als je je inschrijft voor een cursus NT2 in richtgraad 1 of 2.
 • AAV volgt binnen het Tweedekansonderwijs. Voor eventuele andere diplomagerichte opleidingen betaal je het normale tarief.
 • Je op het moment van je inschrijving nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud en nog geen twee jaar secundair onderwijs genoten of nog geen 16 jaar oud).

Je attest mag niet ouder zijn dan 1 maand.