Studie-informatie


Vanaf 11 juni 2019

Je kan op het secretariaat terecht op volgende momenten:

 • maandag, dinsdag, donderdag
  12.00 u. tot 14.00 u. | 17.45 u. tot 20.45 u.
 • woensdag
  08.30 u. tot 10.00 u. | 15.00 u. tot 20.45 u.
 • vrijdag
  08.30 u. tot 10.00 u.

Alle inschrijvingen gebeuren op het secretariaat in Kapellen (tijdens de openingsuren) of online.

Om reglementair ingeschreven te kunnen worden, breng je het volgende mee:

 • Identiteitskaart (eventueel kopie).
 • Inschrijvingsgeld (online, Bancontact, opleidingscheques of cash).
 • Eventueel een attest voor vrijstelling van inschrijvingsgeld (bij online inschrijvingen wordt dit nadien verrekend).
 • Eventueel een attest of getuigschrift om toegelaten te worden tot een vervolgjaar of -module.
Om een cursus te volgen bij GO! CVO-IVORAN moet je ouder zijn dan 15 en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebben, ofwel ouder zijn dan 16 jaar.
 
Om toegelaten te worden tot een eerste jaar of een aanvangsmodule is geen voorkennis vereist. Om toegelaten te worden tot een volgend jaar of een vervolgmodule moet je aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
 • Geslaagd zijn in de voorgaande modules of leerjaren
 • Beschikken over voldoende geachte diploma’s of getuigschriften
 • De nodige beroepservaring kunnen bewijzen
 • Slagen in een toelatingsproef

Voor werknemers

Alle werknemers die wonen in Vlaanderen of in het Brussels gewest en niet beschikken over een Bachelor of Master diploma, kunnen gebruikmaken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Je beslist welke opleiding je volgt. Meer informatie vind je op www.vdab.be/opleidingscheques of via telefoon nummer 0800 30 700.

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van de opleiding en blijven 14 maanden geldig. Met de opleidingscheques kunnen alle kosten die rechtstreeks samenhangen met de gevolgde opleiding, betaald worden (inschrijvingsgeld, cursusboek). De cheques gelden ook voor opleidingen die je volgt tijdens de opname van een tijdkrediet of via betaald educatief verlof.
Voor de cursussen ‘Koken’ en ‘Digitale Fotografie’ kunnen geen opleidingscheques gebruikt worden.

Als je bij de inschrijving al over cheques beschikt, kun je hiermee betalen. Krijg je de cheques pas later, dan bezorg je die ingevuld aan GO! CVO-IVORAN, samen met het begeleidende document van de school. De waarde van de cheques mag niet groter zijn dan het totaalbedrag. Download hier het formulier

KMO-cheques voor zelfstandigen

Ook zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van subsidiemaatregelen.
Meer informatie daarover is te vinden op http://vdab.be/opleidingscheques/bedrijven.shtml

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het educatief verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

Procedure

Indien je bij je inschrijving te kennen hebt gegeven dat je van dit stelsel gebruik wil maken, bezorgt je docent je uiterlijk 4 weken na de start van de cursus het aanvraagformulier ‘Attest Educatief Verlof’ dat je zo snel mogelijk aan je werkgever overhandigt. Na het beëindigen van een module of (voor een lineaire opleiding) een trimester krijg je een ingevuld aanwezigheidsdocument dat je eveneens zo snel mogelijk aan je werkgever bezorgt.

Op hoeveel uren heb je recht?

AV (talen) geven recht op 80 kredieturen. TV (computer) en PV (lassen, auto, …) geven recht op 120 kredieturen. Deze uren dienen opgenomen te worden tussen de start- en de einddatum van de cursus. Afwezigheden moeten steeds gewettigd worden (medisch attest, attest van werkgever, GO! CVO-IVORAN-afwezigheidsattest) en zo snel mogelijk vooraf gemeld. Afwezigheden (gewettigd of ongewettigd) kunnen soms het tegoed aan kredieturen negatief beïnvloeden.

Twee voorbeelden ter illustratie

1ste jaar talen (= 120 lestijden) geeft recht op 80 kredieturen. Opdat je kredieturen volledig toegekend zouden kunnen worden, dien je minstens 80 lestijden aanwezig te zijn. Je kan m.a.w. 40 lestijden gewettigd afwezig zijn zonder verlies aan kredieturen.

1 module informaticatoepassingen (= 60 lestijden) geeft recht op 60 kredieturen. Je dient steeds aanwezig te zijn opdat al je kredieturen volledig toegekend zouden worden. Als je bijvoorbeeld twee lessen (= 8 lestijden) gewettigd afwezig bent, zal het maximaal op te nemen aantal kredieturen nog 60 – 8 = 52 uren bedragen.

Attesten van Educatief Verlof worden niet uitgereikt indien de ongewettigde afwezigheid meer dan 10% van het totaal aantal lesuren bedraagt.

Meer informatie over educatief verlof kan je terugvinden op werk.be 

Wanneer je ambtenaar bent, kun je op het werk afwezig blijven voor het volgen van cursussen op eigen initiatief. De duur van je verlof bedraagt de duur van je vorming, evenwel met een maximum van 120 uur per jaar. Dit verlof moet goedgekeurd worden door het bestuur. De leergang moet beroepsvervolmaking of voorbereiding op een bevordering tot doel hebben. 

Wanneer je een eindcertificaat hebt behaald van een zogenaamde ‘diplomagerichte opleiding’, kun je in aanmerking komen voor een premie. Die is gelijk aan 50 % van het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding betaald hebt. Je kunt tot uiterlijk één jaar na het uitreiken van het eindcertificaat een premie aanvragen.

Bij GO! CVO-IVORAN komen volgende opleidingen in aanmerking:

Lassen:

 • Elektrodelasser
 • Halfautomaatlasser
 • TIG-lasser
 • Autogeenlasser

Automechanica:

 • Hulpmecanicien + Mecanicien + Technicus

Als je jonger bent dan 26 jaar en je komt met de trein naar de les, dan kun je korting krijgen op je treinabonnement.

Voor meer informatie kun je terecht op www.b-rail.be.

Als je jonger bent dan 25 jaar en je bent nog ten laste van je ouders, dan kun je van kinderbijslag genieten als je minimum 17 uren per week les volgt.

Meer informatie vind je bij je kinderbijslagfonds op www.rkw.be.